Szanowna Pani Prezydent, 

 

jako sygnatariusze Manifestu Wolnej Kultury Łodzi, pragniemy zwrócić Pani uwagę, że ostatnie wydarzenia w łódzkiej kulturze i burzliwa atmosfera toczącej się wokół nich dyskusji wymownie potwierdzają naszą wcześniejszą diagnozę sformułowaną w Manifeście. Na ostatnich spotkaniach, od czerwca 2019 roku, w których nie uczestniczyli niestety zaproszeni przez nas przedstawiciele Wydziału Kultury oraz Władz Miasta zaproponowaliśmy szereg konkretnych rozwiązań mogących uwiarygodnić działania w zakresie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury. Postulowaliśmy m.in. publikację skróconych programów kandydatów na dyrektorów instytucji miejskich jako warunek ich przystąpienia do konkursu, transmitowanie online przebiegu przyszłych obrad komisji konkursowych oraz grantowych, a także wprowadzenie do składu komisji konkursowych przynajmniej jednego społecznego przedstawiciela środowiska kultury, czego znowelizowana w 2019 roku „Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” nie wyklucza.

 

Nie jest to jedyny obszar, w którym dostrzegamy poważne deficyty kompetencyjne i organizacyjne po stronie Wydziału Kultury. Pilne działania, które należy podjąć dotyczą przede wszystkim sformułowania nowej Strategii Rozwoju Kultury Miasta Łodzi. Postulujemy w tym zakresie m.in. zwołanie Okrągłego Stołu Łódzkiej Kultury, powołanie grup roboczych i eksperckich dedykowanych odrębnym obszarom kultury oraz stworzenie Obywatelskiej Rady Kultury. Rozwiązania tego typu funkcjonują od dawna we Wrocławiu i Warszawie i należą do kanonu dobrych praktyk w dużych ośrodkach metropolitalnych. Podjęcie wskazanych działań jest tym bardziej konieczne, że poprzednia strategia nie została kompleksowo wdrożona a niektóre przeforsowane w ostatnich latach przez Magistrat i Radę Miasta rozwiązania były wręcz z nią sprzeczne.

 

Sądzimy, że właściwą i niezbędną praktyką przy powoływaniu dyrektora lub dyrektorki Wydziału Kultury powinny być szerokie konsultacje środowiskowe. Zasada dialogu społecznego wymaga, aby wszystkie strony w nim uczestniczące miały rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje. Jedynie w ten sposób Władze Miasta będą mogły uniknąć na przyszłość oskarżeń o prowadzenie fasadowych konsultacji społecznych lub o forsowanie rozwiązań nieprzemyślanych i nieakceptowanych w środowisku kultury. 

 

Przypominamy, że postulaty Manifestu podpisało ponad 500 osób, w tym liczni reprezentanci środowisk kultury, artyści oraz wykładowczynie łódzkich uczelni wyższych. Oczekujemy, że w obecnej sytuacji, Pani Prezydent podejmie szybkie i stosowne kroki spotykając się z sygnatariuszami Manifestu Wolnej Kultury Łodzi oraz przedstawicielkami środowisk, które Manifest poparły. Jest to o tyle ważne, że nasza prośba o podjęcie dialogu nie spotkała się dotąd ze stosowną odpowiedzią ze strony Komisji Kultury Rady Miasta Łodzi. 

 Z wyrazami szacunku

Joanna Glinkowska, Tomasz Majewski, Tomasz Załuski, Marcin Polak, Jakub Wandachowicz, Katarzyna Stańczak, Maciej Łuczak, Przemysław Owczarek, Ewa Żochowska, Jakub Krzewiński, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek