Białoruscy działacze i działaczki kultury przeciwko wojnie w Ukrainie.

My, białoruscy działacze i działaczki kultury, jako obywatele i nosiciele suwerenności Republiki Białorusi, potępiamy niecne wtargnięcie wojsk rosyjskich na terytorium niepodległego państwa Ukrainy! Jesteśmy oburzeni współudziałem nielegalnego rządu białoruskiego we wszystkim, co dzieje się w tych dniach na terytorium Ukrainy, wykorzystaniem terytorium Białorusi dla rozmieszczenia oraz przerzucenia wojsk rosyjskich, a także przeprowadzenia ataków rakietowych na Ukrainę.  

 

Jako działacze i działaczki kulturalni nie możemy biernie przyglądać się temu, co wydarza się obecnie na Ukrainie: cierpieniom, śmierci, zagrożeniu życia i bezpieczeństwu zwykłych obywateli, przymusowej migracji oraz globalnemu łamaniu prawa międzynarodowego i suwerenności.

 

Jesteśmy pełni uznania dla odwagi i poświęcenia się narodu ukraińskiego w walce o swój kraj, niepodległość oraz wolność i wyrażamy nasze największe wsparcie dla naszych kolegów i koleżanek, dla całego narodu ukraińskiego w tych trudnych dniach!

 

Bezczynność i milczenie to zgoda na przestępstwo i współudział w nim.

Wzywamy białoruskich działaczy kultury, artystów, instytucje kulturalne - muzea, galerie, centra, ośrodki i działacze - do przerwania swojego milczenia, do otwartego potępienia wojny i zażądania natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. Zachęcamy do rozpowszechniania prawdziwej informacji o wojnie, do włączenia się w pomoc wolontariacką i do wspierania Ukraińców zgodnie z własnymi możliwościami.

 

Nie wojnie! 

Chwała Ukrainie! 

Lista sygnatariuszy: http://belarusiancultureagainstwar.tilda.ws/

 

 

Українська версія

 

Білоруські діячі культури проти війни в Україні

Ми, білоруські працівники та працівниці культури, як громадяни та носії суверенітету Республіки Білорусь засуджуємо злочинне вторгнення російських військ на територію незалежної держави України! Нас обурює співучасть нелегітимної влади Білорусі у всьому, що відбувається на території України, використання території Республіки Білорусь для розміщення та перекидання російських військ, а також проведення ракетних ударів по Україні.

 

Як працівники та працівниці культури, ми не можемо залишатися осторонь того, що відбувається зараз в Україні: страждання, смерть, загрози життю та безпеці мирних громадян, вимушена міграція, глобальне порушення міжнародних норм права та суверенітету.

 

Ми захоплюємося мужністю та самовідданістю українського народу у боротьбі за свою країну, незалежність і свободу та висловлюємо повну підтримку нашим колегам та усьому українському народу у ці складні дні!

Ми закликаємо білоруських працівників та працівниць культури, творчих людей, інституції культури – музеї, галереї, центри, спілки та асоціації – перервати своє мовчання, відверто засудити війну та вимагати негайного припинення воєнних дій. Закликаємо поширювати правдиву інформацію про війну, приєднуватись до волонтерської допомоги, підтримувати українців відповідно до ваших можливостей. Бездіяльність та мовчання – це згода та співучасть у злочині.

 

Слава Україні!

 

 

Беларуская версія 

Дзеячы культуры Беларусі супраць вайны ва Украіне. Адкрыты ліст

Мы, беларускія работнікі і работніцы культуры, як грамадзяне і носьбіты сувернітэту Рэспублікі Беларусь, асуджаем злачыннае ўварванне расійскіх войскаў на тэрыторыю незалежнай дзяржавы Украіна! Нас абурае саўдзел нелігітымнай ўлады Беларусі ва ўсім, што адбываецца апошнія дні на тэрыторыі Украіны, выкарыстанне тэрыторыі Рэспублікі Беларусь для размяшчэння і перакідкі расейскіх войскаў, а таксама правядзення ракетных удараў па Ўкраіне.

Як работнікі і работніцы культуры, мы не можам заставацца ў баку ад таго, што адбываецца зараз ва Украіне: пакуты, смерць, паргозы жыццю і бяспецы мірных грамадзян, вымушаная міграцыя, глабальнае парушэнне міжнародных норм права і суверэнітэту.

Мы захапляемся мужнасцю і самаахвярнасцю ўкраінскага народа ў барацьбе за сваю краіну, незалежнасць і свабоду і выказваем самую моцную падтрымку нашым калегам і каляжанкам, усяму Украінскаму народу ў гэтыя складаныя дні!

Мы заклікаем беларускіх работнікаў і работніц культуры, творчых людей, інстытуцыі культуры – музеі, галерэі, цэнтры, саюзы і асацыяцыі – перарваць сваё маўчанне, адкрыта асудзіць вайну і патрабаваць неадкладнага спынення ваенных дзеянняў. Заклікаем пашыраць праўдзівую інфармацыю пра вайну, далучацца да валанцерскай дапамогі, падтрымліваць украінцаў згодна з вашымі магчымасцямі. Бяздзеянне і маўчанне – гэта згода і саўдзел у злачынстве.

Нe вайне!

Слава Украіне!